Друго

Погледнете ги останатите производи

FeNi Гранули (22% Ni)

FeNi Гранули (16% Ni)