• Руда

  • Руда

Руда

Хемиски и физички карактеристики

СПЕЦИФИКАЦИИ

Елемент Типичен (%) Индикативен (%)
Fe 13-22 18.0
Ni 1.8 - 2.0 1.95
Co 0.03 - 0.05 0.04
Cr 0.9 - 1.1 1.0
CaO 1.0 - 2.0 1.5
MgO 16 - 22 18.0
Al2O3 2.0 – 3.5 2.7
SiO2 30 - 40 35.0
S < 0.05 0.05
P < 0.01 0.01
Влага 32 - 37 35
TML**   38
Гранулометриски класи (mm) Учество на маса по класи (%)
+25 25
-25+9.5 25
-9.5 50

*просечни податоци од 3 милиони тони руда пристигнати од Гватемала

**максимално дозволена влага на рудата за транспорт

Стандарди за контрола на квалитет

Нашата контрола на квалитет се базира врз основа на стандардот JIS8109 - "Метода за земање примероци и метода за определување на содржина на влага за гарниеритна никлоносна руда”. Оваа контрола на квалитет гарантира дека квалитетот на рудата што ја добивате е во согласност со соодветната спецификација.

Опис

Нашата руда се транспортира до FOB Santo Tomas de Castillas`- Puerto Barrios (Гватемала). Истата содржи и висок никел и високо железо, што е невообичаено за овој тип на руда (saprolite профил). Овој состав со релативно висока содржина на железо, магнезиум и калциум оксид во комбинација со релативно ниска содржина на силициум оксид (висока алкалност) овозможува значително намалување на вашата специфична потрошувачка на енергија. Santo Tomas de Castillas`- Puerto Barrios, e модерно пристаниште во Гватемала од страната на Атлантикот со капацитет за утовар на приближно 12 000 тони дневно и можност да прими бродови од класата до 40 000 тони (handy class големина). Имаме капацитет да испорачаме до 100 000 тони руда месечно.

Погледнете ги останатите производи

FeNi Гранули (22% Ni)

FeNi Гранули (16% Ni)