Менаџмент системи

ФЕНИ Индустри е посветен на имплементација и интеграција на системите за управување во своите оперативните капацитети. Севкупниот пристап на компанијата кон постојано подобрување и контрола на процесите е дефиниран во системот за управување со квалитет и управување со животната средина.

Историски преглед

  1. Април 2008: Сертификација ISO 9001:2008 од SGS
  2. Декември 2009: Сертификација ISO 14001: 2004 од SGS
  3. Декември 2010: Интеграција на двата системи ISO 9001 и 14001
  4. Јули 2011 : Сертификација на NewCoFerronikeli (Косово), дел од Кунико Ресурсис.

Полиси и стандарди

Управување со квалитет

Квалитетот е интегриран во секој процес во нашата Компанија, врз основа на барањата на стандардот ISO 9001:2008.

ФЕНИ Индустри е сертифициран и ги исполнува условите на стандардот ISO 9001:2008.

Управување со животна средина

Заштита на животната средина е интегрирана во секој процес во нашата Компанија, врз основа на барањата на стандародот ISO 14001:2004.

ФЕНИ Индустри е сертифициран и ги исполнува условите на стандардот ISO 14001:2004.

Политика за деловна етика

Оваа политика ги дефинира барањата за деловна етика кои важат за сите Вработени во Компанијата, вклучувајќи ги нејзините Подружници и Деловни Партнери.

Политика за заштита на животна средина

Заштитата на животната средина е составен дел од секој процес во нашата Компанија, согласно барањата на Стандардот ISO 14001:2004.

Политика за квалитет

Квалитетот е составен дел од секој процес во нашата Компанија, согласно барањата на Стандардот ISO 9001: 2008.