Историјат

Инсталација на нови бренери со цел супституирање на мазут со петролкокс.

2014

Воведување на биомаса (семки од маслинки) како алтернативно гориво, како супституција на лигнит.

2013

Изградба на нов Електростатски филтер на Линија 1.

2012

Инсталација на нова дробилка за дробење на руда. Нова линија за гранулација.

2011

Регистрација на фероникелот според REACH Регулативата.

2010

Имплементација на ISO 14001.

2009

Добивање на ИСКЗ – А Дозвола за усогласување со оперативен план.Имплементација на ISO 9001.

2008

Изградба на нов Електростатски филтер на Линија 2. Инсталирање на нови сушари.

Изградба на линија за гранулација и започнување со производство на фероникел гранули.

2006

Фени Индустри станува дел од Групацијата Кунико.

2005

Започнување со употреба на странска руда од источна азија со поголем процент на никел. Зголемување на производството.

2004

Отварање на Индустри Сервис, компанија која раководи со ресторантот во Фени.

2004

Рестартирање на производството на фероникел, во форма на инготи.

2001

Приватизација на Фени. Фени Индустри станува приватна компанија.

2001

Прекин. Преговори и потрага по приватен сопственик.

2000
1999

Запирање на производството.

1999

Рестартирање на Рудникот Р’жаново.

1992

Формирање на ФЕНИМАК, компанија во државна сопственост со приватни акции.

1991

Прекин.

1990
1984

Запирање на производството.

1984

Започнување со производство на фероникел.

1983

Изградба на транспортната лента за транспорт на руда, долга 36 km, една од најдолгите во Европа.

1980

Започнување со изградбата на Фени, компанија во државна сопственост.

1979

Први мерења на теренот, каде што треба да биде изградена фабриката.

1974