• FeNi гранули (16% Ni)

  • FeNi гранули (16% Ni)

  • FeNi гранули (16% Ni)

FeNi Гранули (16% Ni)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Елемент Типичен (%) Индикативен (%)
Ni 15-19 16
Co 1.2 max 0.6
Si 0.02 max 0.01
C 0.02 max 0.01
P 0.05 max 0.01
As 0.15 max 0.10
S 0.8 max 0.4
Cu 0.10 max 0.06
Cr 0.01 max 0.005
Fe Баланс Баланс

ФИЗИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

FeNi фероникелот е достапен во гранулирана форма:

  • Големина на зрно: приближно 3 - 40 mm (95%)

  • Насипна тежина: 3.2 - 3.8 t/m3

  • Агол на насипување: 40 - 50

  • Гранулите се ослободени од било каков извор на радијација

  • Преостаната влага: 0.2% max

  • Материјалот ќе биде ослободен, колку што е возможно повеќе, од површински контаминации како што се троска, песок, итн.

ОПИС

FeNi фероникелот е во гранулирана форма и континуирано се додава во конвертори и во електро печки. Секој kg од FeNi никелот обезбедува приближно 5 kg чисто железо. Додавањето на чисто железо создава големи поволности во работењето на челичаните. Ефектот на ладење во процесот на производство на нерѓосувачки челик е значајно низок и многу понизок од оној кај отпадниот стар нерѓосувачки челик или другите форми на никел.

ПАКУВАЊЕ И РАКУВАЊЕ

FeNi фероникелот е развиен за употреба со автоматското ракување и со опрема за складирање. Се добавува рефус, во контејнери и во големи вреќи (2 тони). Фероникелот може да биде додаван континуирано и во прецизни количини во сите типови на опрема во челичаните.

FeNi гранулите можат да се ракуваат со електро-магнети, корпи, транспортни ленти, вибрациони транспортери и транспортни каци. Благодарение на физичките својства на FeNi гранулите, ракувањето и прочистувањето е без губиток или загадување на производот. Според тоа, трошокот за ракување е минимален.

Погледнете ги останатите производи

FeNi Гранули (22% Ni)